Điều khoản sử dụng dịch vụ

Điều khoản sử dụng Gud.vn

Thỏa thuận Điều khoản và Điều kiện giữa Người dùng, Công ty TNHH MTV Thế Giới In Ấn và Gud.vn

Chào mừng đến với Gud.vn. Trang web Gud.vn (sau đây gọi là “Trang web”) bao gồm nhiều trang web khác nhau do Công ty TNHH MTV Thế Giới In Ấn (sau đây gọi là “Thế Giới In Ấn”) điều hành. Gud.vn được cung cấp cho bạn với điều kiện bạn chấp nhận mà không sửa đổi các điều khoản, điều kiện và thông báo có trong tài liệu này (sau đây gọi là “Điều khoản”). Việc bạn sử dụng Gud.vn nghĩa là bạn đồng ý với tất cả các Điều khoản đó. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này và giữ một bản sao để tham khảo. 

Gud.vn là một trang mạng xã hội. Trang web này sẽ lưu trữ hồ sơ người dùng và được chia sẻ với những người khác theo kiểu truyền thông xã hội. Người dùng sẽ có thể tìm kiếm hồ sơ theo link. 

I. QUYỀN RIÊNG TƯ 

Việc bạn sử dụng Gud.vn tuân theo Chính sách quyền riêng tư của Gud.vn. Vui lòng xem lại chính sách bảo mật của chúng tôi, nơi quản trị Trang web và thông báo cho người dùng về các hoạt động thu thập dữ liệu của chúng tôi. 

II. TRUYỀN THÔNG ĐIỆN TỬ 

Truy cập Thế Giới In Ấn hoặc gửi email tới Gud nghĩa là bạn đồng ý nhận thông tin liên lạc điện tử và bạn đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông báo, tiết lộ và các thông tin liên lạc khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn bằng phương tiện điện tử, qua email và trên Trang web, đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý đối với các thông tin liên lạc đó bằng văn bản.

III. TÀI KHOẢN

Nếu bạn sử dụng trang web này, bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu của mình cũng như hạn chế quyền truy cập vào máy tính của mình và bạn đồng ý chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra với tài khoản hoặc mật khẩu của mình. 

Bạn không được chuyển nhượng hoặc bán tài khoản của mình cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác. Bạn thừa nhận rằng Thế Giới In Ấn không chịu trách nhiệm đối với quyền truy cập của bên thứ ba vào tài khoản của bạn do hành vi trộm cắp hoặc biển thủ tài khoản của bạn. Thế Giới In Ấn và các cộng sự của mình có quyền từ chối hoặc hủy dịch vụ, chấm dứt tài khoản, xóa hoặc chỉnh sửa nội dung theo quyết định riêng của chúng tôi. 

Đối với trẻ em dưới 13 tuổi, Thế Giới In Ấn không cố ý thu thập, trực tuyến hoặc ngoại tuyến, thông tin cá nhân từ những người dưới 13 tuổi. Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn chỉ có thể sử dụng Gud.vn khi có sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ. 

Liên kết đến các trang web của bên thứ ba/Dịch vụ của bên thứ ba có thể chứa các liên kết đến các trang web khác (“Các trang web được liên kết”). Các Trang Liên Kết không thuộc quyền kiểm soát của Thế Giới In Ấn và Thế Giới In Ấn không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ Trang Liên Kết nào, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ liên kết nào bên trong một Trang Liên Kết, hoặc bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật nào của một Trang Liên Kết. Thế Giới In Ấn chỉ cung cấp các liên kết này cho bạn để thuận tiện và việc bao gồm bất kỳ liên kết nào không có nghĩa là Thế Giới In Ấn xác nhận trang web hoặc bất kỳ liên kết nào với các nhà điều hành của nó. 

Một số dịch vụ được cung cấp qua Gud.vn được cung cấp bởi các trang web và tổ chức bên thứ ba. Bằng cách sử dụng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc chức năng nào có nguồn gốc từ miền Gud.vn, bạn thừa nhận và đồng ý rằng Thế Giới In Ấn có thể chia sẻ thông tin và dữ liệu đó với bất kỳ bên thứ ba nào mà Thế Giới In Ấn có quan hệ hợp đồng để cung cấp sản phẩm, dịch vụ hoặc chức năng được yêu cầu thay mặt cho người dùng và khách hàng của Gud.vn. 

IV. KHÔNG SỬ DỤNG BẤT HỢP PHÁP HOẶC VI PHẠM LUẬT/QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

Bạn không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có thể hủy bỏ khi truy cập và sử dụng Gud.vn theo đúng các điều khoản sử dụng này. 

Bạn đảm bảo với Thế Giới In Ấn rằng bạn sẽ không sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích nào trái pháp luật hoặc bị cấm bởi các Điều khoản này. Bạn không được sử dụng Trang web theo bất kỳ cách nào có thể làm hỏng, vô hiệu hóa, quá tải hoặc làm suy yếu Trang web hoặc cản trở việc sử dụng và trải nghiệm Trang web của bất kỳ bên nào khác. 

Bạn không được lấy hoặc cố gắng lấy bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào thông qua bất kỳ phương tiện nào không được cung cấp hoặc cung cấp có chủ ý thông qua Trang web. Tất cả nội dung được bao gồm như một phần của Dịch vụ, chẳng hạn như văn bản, đồ họa, logo, hình ảnh, cũng như phần tổng hợp của chúng và bất kỳ phần mềm nào được sử dụng trên Trang web, là tài sản của Thế Giới In Ấn hoặc các nhà cung cấp của Thế Giới In Ấn và được bảo vệ bởi bản quyền và các luật khác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quyền tư hữu. 

Bạn đồng ý theo dõi và tuân theo tất cả các thông báo về bản quyền và quyền sở hữu khác, chú giải hoặc các hạn chế khác có trong bất kỳ nội dung nào và sẽ không thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với những nội dung đó. 

Bạn sẽ không sửa đổi, xuất bản, truyền tải, đảo ngược kỹ thuật, tham gia vào việc chuyển nhượng hoặc bán, tạo các tác phẩm phát sinh hoặc khai thác bất kỳ nội dung nào, toàn bộ hoặc một phần, được tìm thấy trên Trang web theo bất kỳ cách nào. 

Nội dung của Thế Giới In Ấn không phải để bán lại. Việc bạn sử dụng Trang web không cho phép bạn thực hiện bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với bất kỳ nội dung được bảo vệ nào và đặc biệt là bạn sẽ không xóa hoặc thay đổi bất kỳ quyền sở hữu hoặc thông báo ghi nhận tác giả nào trong bất kỳ nội dung nào. 

Bạn sẽ chỉ sử dụng nội dung được bảo vệ cho mục đích sử dụng cá nhân của mình và sẽ không sử dụng nội dung nào khác nếu không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Thế Giới In Ấn và chủ sở hữu bản quyền. Bạn đồng ý rằng bạn không có bất kỳ quyền sở hữu nào đối với bất kỳ nội dung được bảo vệ nào. 

Chúng tôi không cấp cho bạn bất kỳ giấy phép nào, rõ ràng hay ngụ ý, đối với tài sản trí tuệ của Thế Giới In Ấn hoặc người cấp phép của chúng tôi trừ khi được các Điều khoản cho phép rõ ràng. 

V. TÀI KHOẢN BÊN THỨ BA 

Bạn sẽ có thể kết nối tài khoản Gud.vn của mình với tài khoản bên thứ ba. Bằng cách kết nối tài khoản Gud.vn của bạn với tài khoản bên thứ ba, bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn đồng ý tiết lộ liên tục thông tin về bạn cho người khác (theo cài đặt quyền riêng tư của bạn trên các trang web bên thứ ba đó). Nếu bạn không muốn thông tin về bạn được chia sẻ theo cách này, thì không sử dụng tính năng này. 

VI. NGƯỜI DÙNG QUỐC TẾ 

Dịch vụ được kiểm soát, vận hành và quản lý bởi Thế Giới In Ấn từ văn phòng của chúng tôi ở Việt Nam. Nếu bạn truy cập Dịch vụ từ một địa điểm bên ngoài Việt Nam, bạn chịu trách nhiệm tuân thủ tất cả luật pháp địa phương. 

VII. BỒI THƯỜNG 

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho Thế Giới In Ấn, cán bộ, giám đốc, nhân viên, bên thứ ba vô hại đối với bất kỳ tổn thất, chi phí, trách nhiệm pháp lý và chi phí nào (bao gồm cả phí luật sư hợp lý) liên quan đến hoặc phát sinh từ việc bạn sử dụng hoặc không có khả năng để sử dụng Trang web hoặc dịch vụ, bất kỳ bài đăng nào của người dùng do bạn thực hiện, vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba hoặc vi phạm bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành nào. 

Thế Giới In Ấn bảo lưu quyền, bằng chi phí của mình, đảm nhận việc bảo vệ và kiểm soát độc quyền bất kỳ vấn đề nào khác mà bạn phải bồi thường, trong trường hợp đó, bạn sẽ hợp tác đầy đủ với Thế Giới In Ấn để sử dụng bất kỳ biện pháp phòng vệ có sẵn. 

VIII. TRANH CHẤP

Trong trường hợp các bên không thể giải quyết bất kỳ Tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện này, hoặc bất kỳ điều khoản nào ở đây, cho dù trong hợp đồng, ngoài hợp đồng, theo luật hoặc công bằng về thiệt hại hoặc bất kỳ biện pháp nào khác, thì Tranh chấp đó sẽ được đưa ra Tòa án có thẩm quyền tại Tp. Hồ Chí Minh để giải quyết theo quy định của pháp luật. Quyết định của Tòa án có thẩm quyền là quyết định cuối cùng và các bên phải có trách nhiệm thi hành. Bên thắng kiện sẽ có quyền thu hồi chi phí và phí luật sư hợp lý. 

Thông tin, phần mềm, sản phẩm và dịch vụ bao gồm trong hoặc có sẵn qua trang web có thể bao gồm sự không chính xác hoặc lỗi đánh giá. Những thay đổi được định kỳ thêm vào những thông tin trong tài liệu này. Thế Giới In Ấn và/hoặc các nhà cung cấp của Thế Giới In Ấn có thể cải tiến và/hoặc thay đổi trong trang web bất cứ lúc nào. 

Thế Giới In Ấn và/hoặc các nhà cung cấp không tuyên bố về tính phù hợp, đáng tin cậy, tính sẵn có, kịp thời và chính xác của thông tin, phần mềm, sản phẩm, dịch vụ và hình ảnh liên quan có trên trang web cho bất cứ mục đích nào. Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, tất cả các thông tin, phần mềm, sản phẩm, dịch vụ và hình ảnh liên quan được cung cấp “nguyên trạng” mà không có bảo hành hay điều kiện dưới bất kỳ hình thức nào. Do đó, Thế Giới In Ấn và/hoặc các nhà cung cấp từ chối mọi bảo đảm và điều kiện liên quan đến những thông tin, phần mềm, sản phẩm, dịch vụ và các hình ảnh liên quan, bao gồm tất cả các bảo đảm hoặc điều kiện ngụ ý về khả năng bán được, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, chủ quyền và không vi phạm. 

Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, trong mọi trường hợp, Thế Giới In Ấn và/hoặc các nhà cung cấp của công ty Thế Giới In Ấn sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, trách nhiệm, ngẫu nhiên, đặc biệt, hậu quả hoặc bất kỳ thiệt hại nào bao gồm, không giới hạn, thiệt hại do mất quyền sử dụng, dữ liệu hoặc lợi nhuận, phát sinh ngoài hoặc liên quan theo bất kỳ cách nào với việc sử dụng hoặc hiệu suất của trang web, với sự chậm trễ hoặc không thể sử dụng trang web hoặc các dịch vụ liên quan, việc cung cấp hoặc không cung cấp dịch vụ hoặc bất kỳ thông tin, phần mềm nào , sản phẩm, dịch vụ và hình ảnh có liên quan có được thông qua trang web, hoặc nếu phát sinh ngoài việc sử dụng trang web, dù dựa trên hợp đồng, lựa chọn, sơ cứ, trách nhiệm pháp lý nghiêm túc hay cách nào, ngay cả khi Thế Giới In Ấn hoặc bất kỳ nhà cung cấp nào của công ty đã được tư vấn khả năng thiệt hại. 

Nếu bạn không hài lòng với bất kỳ phần nào của trang web hoặc với bất kỳ điều khoản sử dụng nào, biện pháp giải pháp duy nhất của bạn là ngừng sử dụng trang web.

IX. CHẤM DỨT/ HẠN CHẾ TRUY CẬP 

Gud.vn bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trang web và các dịch vụ liên quan hoặc bất kỳ phần nào của chúng vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. 

Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, thỏa thuận này được điều chỉnh bởi luật pháp của Việt Nam và bạn đồng ý với quyền tài phán và địa điểm duy nhất của các tòa án ở Việt Nam trong tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Trang web. Việc sử dụng Trang web là trái phép ở bất kỳ khu vực tài phán nào không có hiệu lực đối với tất cả các điều khoản của các Điều khoản này, bao gồm nhưng không giới hạn ở phần này. 

Bạn đồng ý rằng không có mối quan hệ liên doanh, hợp tác, việc làm hoặc đại lý nào tồn tại giữa bạn và Thế Giới In Ấn do thỏa thuận này hoặc việc sử dụng Trang web. Việc thực hiện thỏa thuận này của Thế Giới In Ấn tuân theo luật hiện hành và quy trình pháp lý, và không có nội dung nào trong thỏa thuận này làm giảm quyền của Thế Giới In Ấn trong việc tuân thủ các yêu cầu hoặc yêu cầu của chính phủ, tòa án và cơ quan thực thi pháp luật liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web hoặc thông tin được Thế Giới In Ấn cung cấp hoặc thu thập liên quan đến việc sử dụng đó. 

Nếu bất kỳ phần nào của thỏa thuận này được xác định là không hợp lệ hoặc không thể thi hành theo luật hiện hành bao gồm, nhưng không giới hạn ở, tuyên bố từ chối trách nhiệm bảo hành và giới hạn trách nhiệm nêu trên, thì điều khoản không hợp lệ hoặc không thể thi hành đó sẽ được coi là thay thế bằng một điều khoản hợp lệ, có thể thi hành phù hợp nhất với mục đích của điều khoản ban đầu và phần còn lại của thỏa thuận sẽ tiếp tục có hiệu lực. Trừ khi được quy định khác ở đây, thỏa thuận này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa người dùng và Thế Giới In Ấn đối với Trang web và nó thay thế tất cả các liên lạc và đề xuất trước đó hoặc hiện tại, dù là điện tử, bằng miệng hay bằng văn bản, giữa người dùng và Thế Giới In Ấn đối với Trang web. 

Bản in của thỏa thuận này và của bất kỳ thông báo nào được đưa ra dưới dạng điện tử sẽ được chấp nhận trong các thủ tục tố tụng tư pháp hoặc hành chính dựa trên hoặc liên quan đến thỏa thuận này ở cùng mức độ và tuân theo các điều kiện giống như các tài liệu và hồ sơ kinh doanh khác ban đầu được tạo và lưu giữ trong mẫu in. Các thay đổi đối với Điều khoản Thế Giới In Ấn bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, thay đổi Điều khoản mà theo đó Gud.vn được cung cấp. 

Phiên bản mới nhất của Điều khoản sẽ thay thế tất cả các phiên bản trước đó. Thế Giới In Ấn khuyến khích bạn xem lại Điều khoản theo định kỳ để được thông báo về các cập nhật của chúng tôi.